FANDOM


世界 (sè-kài),這个詞的意思上無有:

  • 表示地球攏總的物,閣嘛是講地球頂攏總的國家、區域的意思。
  • 表示宇宙,也就是攏總的物質世界的意思。
  • 表示人類社會,是講全人類的社會的意思。
  • 公家有仝一款文明、文化的社會,比論講"基督教世界"、"伊斯蘭世界"頂頂,佇冷戰的時代,咱嘛會講第一世界、第二世界佮第三世界來表示佇無仝陣營內底做陣的國家。

一般咱講世界,較濟是指第一个意思:地球頂攏總的物 (包括國家、區域等等在內i)。

世界的分區修改

咱人會共地球頂的世界分區,毋過若想法佮標準各樣,按怎分就有精差矣。

做規个來分修改

部份分區修改

  • 環太平洋、環大西洋
  • 北極環、南極環、赤道區域
  • 遠東、中東、近東

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki