FANDOM


世界衛生組織(Sè-kài Uē-sing Tsoo-tsit;WHO)是聯合國的特殊組織,會齊國際公共衛生的事工,總部設佇瑞西日內瓦(Geneva),伊佇1948年4月初7開辦,接續佮繼承舊底國際聯盟的衛生組織的使命佮資源 。

連結 修改