FANDOM


中元普渡 (Tiong-guân phóo-tōo),佇舊曆7月15日,一般嘛定定共叫做七月半臺灣傳統舊曆的七月是鬼月,15這工拜好兄弟,這个普渡的例是對佛教盂蘭盆(Ullambana)來的,總是佇臺灣民間普遍較無佛教的氣味。


緣由 修改

普渡的緣由有真濟講法佮傳說,主要是共佛說盂蘭盆經的內容提來加油添醋,一个講法是按呢:

目犍連(Maudgalyayana)是的門生,伊上(敖力)展神通,有一日伊的神魂出體,去到西天,看著伊過身的老爸佇遐徛起,伊感覺真滿意,紲來伊閣去到地獄,無張持煞看著(人因)老母墜落惡鬼道咧受苦,閣枵閣寒,揣無物件通食嘛揣無衫通穿,顧監的共講,(人因)老母在生傷掩貪,出家人來共分,伊攏毋分人,這馬應該做惡鬼,永遠無法度食飽穿燒,目犍連看了不忍心,就展伊的神通,變出一塊桌的酒菜予食,(人因)老母欲去食的時,嚨喉管煞規个勼起來,無法度共菜吞落腹,目犍連閣變出一軀衫予穿,(人因)老母一伸手沐著衫,衫煞燒起來,無奈何目犍連轉去問佛講,愛怎樣才會當救(人因)老母,佛講神通不敵業力,愛十方眾生同齊發願才有法度,就教伊佇7月15彼工,請十方眾生備辦白飯、五果、香燭、洗跤手面水等等,供應十方大德眾生,做功德予7世來的爸母,按呢才會當順紲救著目犍連的老母。

這个布施予出家人的做法,才沓沓仔變做祭拜好兄弟。

外部連結 修改