FANDOM


台灣台灣童子軍(Tâi-uân Tông-tsú-kun)干焦有中國童子軍(Tiong-kok Tông-tsú-kun),雖然中國童子軍的網站名做中華民國的童軍運動,毋過彼毋是正確也毋是正式的名稱,中華人民共和國 (中國)無童子軍。

台灣的童子軍活動按照年紀來分類由細漢到大漢分別是:

查埔囡仔
頭銜 漢字/英文 年歲
Tì-lêng tông-kun 稚齡童軍,beavers 六歲半到八歲半
Iù-tông-kun 幼童軍,cub scout 八歲到十二歲
Tông-kun 童軍,boy scout 十一歲到十五歲
Hêng-gī tông-kun 行義童軍,senior scout 十四歲到十八歲
Rover tông-kun 羅浮童軍,rover scout 十七歲到二十一歲;這个階段有查某成員號做蘭傑(Ranger)
Ho̍k-bū-goân 服務員,leader 滿二十歲