FANDOM


中華人民共和國 (Tiong-huâ jîn-bîn kiōng-hô-kok),是中國共產黨領導下的社會主義國家,佇1949年10月1日成立,中國佇亞洲的東部,土地面積大約是960萬平方公里,人口超過12億,首都佇北京,是亞洲土地上蓋大的國家,佇世界上ôan-ná是排佇前幾名,中國有56个民族,其中漢族人口第一濟,中國國語普通話,一款北方話 (Mandarin)。