FANDOM


分權四常是共政府分拆這三个部門的意思。

這三个部門是:

  • 立法 - 制定法律的部門
  • 行政 - 執行法律, 照法律管理國家的部門
  • 司法 - 判斷法律是毋是hông依法佮決定欲按怎處理的法院等等。

分權會當保障國家裡的人民的權利, 親像行政部門就干焦通執行法律, 袂使閣仝時制定法律來楦大本身的權, 閣司法的獨立, 嘛會用佇確定犯罪的人受著處罰, 按呢政府(包括立法機關)內底的人就袂大大展展毋照法律來行。

分權嘛講做是稽查佮平pāng的系統(a system of checks and balances),因為若三个部門會當互相稽查,若有任何一个的權夯起來的時, 別的權就有予政府的權平pāng的路用佇咧。

中華民國憲法內底, 毋但有頭前這三个部門的分權, 閣另外設監察佮考試二个部門。 另外舉美國來講,雖然是分做三个部門分甲真明, 毋過副總統有擔任參議院的頭人(伊平常時無咧插議事, 干焦投票平手的時, 才會投一票分輸嬴)。 閣若取英國做例, 政府的三个部門並無明明共拆分,權力的稽查佮平pāng是靠歷史佮慣例(趁前來久長所來行的例所產生的規則)。 英國女王 (抑國王) 仝時陣是國家的頭人(行政權), 毋過嘛是國會 (立法部門)佮司法部門的頭(the Fountain of Justice)。總是女王(抑國王) 按慣例除去內閣的大臣要求以外, 並無去插事, 嘛毋捌拒絕國會制定的法律,也chī時伊的權雖罔真大, 毋過欲行出來時受著制限的, 嘛干焦通佇特殊的時間才會使行。


  • 這篇文章是對河佬百科(Holopedia)的:"Hun-koân"改來的,原本文章的作者請看伊的編輯歷史

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki