FANDOM


印度古典音樂(Ìn-tōo kóo-tián im-ga̍k)的原起頭,會當逐去到上古早的經典,也就是印度教傳統的一部份:Vadas,Vedas kāng-cháng四本冊內底的一本:Samaveda,用誠長的文字來講著音樂,印度古典音樂一起khiàn是用來幫贊坐禪的,怹相信音樂透過號做"Kindalini"的手路,無仝款的旋律(raga)就會去影響無仝款的查克拉(chakra;心情抑能量的中心)。

印度古典音樂嘛是自來發典上複雜閣上加圇的的音樂系統的一个,伊親像西國古典音樂一樣,嘛共八度音重分做十二的半音,這中間有八个基本音符: Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni Sa,佮西國古典音樂各樣的所在,是印度古典音樂是採用 純正律 (西國古典音樂是採用平均律)。

印度古典音樂原底是單旋律的,定提一段過程的旋律做基礎來進行,表現上旋律的特別釘根佇raga,若嘹拍的就釘根佇tala。


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki