FANDOM


反全球化(Huán-tsuân-kiû-huà)是反對現此時當時行的全球化的款式的人抑團體(人因)所用的口號或者是指(人因)的行動。


真濟人共"反全球化"當做一个社會運動,毋過嘛有人共看做是幾阿个無像的社會運動,毋管按怎,反全球化的參與者有和齊咧佮大企業的政治勢力對tu, 遮的大企業的勢力踮貿易條約佮濟濟所在攏觀察會著,反全球化者表示遮的行放佮現象有損蕩環境、勞工權利、國家主權佮第三世界等等。

大多數予人叫做"反全球化"的人士較佮意人稱呼(人因)是全球正義運動的成員,佇義大利(Italia)較捷講做運動的運動 (movimento dei movimenti),若佇法國是定定叫做改變全球化 (l'altermondialisme),這个運動有濟濟號名。

今咱所知的遮的團體抑個人是佇20世紀尾期發展做"反全球化運動"的,(人因)對扴(音:ke̍h)企業活動佮發展國家 (developing nations)催捒(音:sak)的自由貿易所檢采的會造成的全球化

別个網站 修改


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki