FANDOM


流行歌(liû-hîng-kua),或者是講流行音樂(liû-hîng im-ga̍k)是綴時間咧時行的歌曲佮音樂款式,嘛是唱片公司出版佮銷路上濟的產品內容, 這十冬時派的的流行音樂類型包括搖滾樂(rock and roll)、嘻哈(hip hop)佮流行龐克(pop punk)。

流行歌的組成表現修改

音樂會媒體唱片內底出演的歌星 (歌手)佮樂團,是流行音樂內底上重要的一部份,歌手毋若透過唱歌共歌詞表現出來,跳舞嘛是怹表現的一種手路,若樂團裡的樂手,怹會使用親像電吉他低音電吉他khí-bó͘鋼琴做伴奏抑是主奏。

流行歌產業的運作方式修改

頭前講的歌手佮樂團掠外,流行歌產業裡閣有誠濟一般人看袂著的參與者,包括錄音間的工作人員,製作人員(處理錄音聲音,後期製作的專業人員),通路人員(共唱片賣予店面的人),佮小賣的服務人員(佇店面的店員)。

Khûn-sûn演唱會的工作人員負責共歌手/樂團鬥相共,予怹會當佇國內抑國外khûn-sûn表演,這內底包括搬送家私佮施設的工作人員,駛車的人員,佇現場控制時間的人員等等。

推銷人員負責透過行銷廣告佮音樂產品做紹介,予閣較濟人認捌怹公司的歌手/樂團,怹會去到電臺共唱片送予電臺的管理人員或者是音樂唱片節目主持人(DJ),這掠外,嘛有人寫予媒體的新聞稿來紹介歌手/樂團佮怹新的作品佮唱片。


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki