FANDOM


漢語拼音方案(Hàn-gí Phing-im Hong-àn,普通話:Hànyǔ Pīnyīn Fāng'àn)是漢語普通話的一个羅馬化規範,嘛是中華人民共和國的漢語羅馬化標準。

發音修改

聲母修改

拼音國際音標解說
b [p]白話字的"p"相仝
p [pʰ]白話字的"ph"相仝
m [m]白話字的"m"相仝
f [f]
d[t]}白話字的"t"相仝
t [tʰ]白話字的"th"相仝
n [n]白話字的"n"相仝
l [l]白話字的"l"相仝
g [k]白話字的"k"相仝
k [kʰ]白話字的"kh"相仝
h [x]
j [tɕ]
q [tɕʰ]
x [ɕ]
zh [ʈʂ]
ch [ʈʂʰ]
sh [ʂ]
r [ʐ]
z [ts]白話字的"ch"相仝
c [tsʰ]白話字的"chh"相仝
s [s]白話字的"s"相仝
w [w]
y [j]
[.]

韻母修改

拼音國際音標解說
-i [z̩], [ʐ̩]
a [ɑ]
o [u̯ɔ]
e [ɤ], [ə]
ê [ɛ]
ai [aɪ̯]
ei [ei̯]
ao [ɑʊ̯]
ou [ou̯]
an [an]
en [ən]
ang [ɑŋ]
eng [ɤŋ]
ong [ʊŋ]
er [ɑɻ]
i- (y-)起頭
i / yi [i]
ia / yia [i̯ɑ]
io / yio [i̯ɔ]
ie / yie [i̯ɛ]
iao / yiao [iɑʊ]
iu / yiu [i̯ou̯]
ian / yian [i̯ɛn]
in / yin [in]
iang / yiang [i̯ɑŋ]
ing / ying [iŋ]
iong / yiong [i̯ʊŋ]
u- (w-)起頭
u / wu [u]
ua / wua [u̯a]
uo / wuo [u̯ɔ]
uai / wuai [u̯aɪ̯]
ui / wui [u̯ei̯]
uan / wuan [u̯an]
un / wun [u̯ən]
uang / wuang [u̯ɑŋ]
ong / wong [u̯ɤŋ]
ü- (yu-)起頭
u, ü / yu, [y]
ue, üe / yue, yüe [y̯ɛ]
uan / yuan [y̯ɛn]
un, ün / yun, yün [yn]


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki