FANDOM


台灣Hō-ló (Ho̍h-ló)這詞指所有講Hō-ló話的人抑是in的文化。

有人認為,相對閩南福建台灣等等的相關詞,Hō-ló無明顯的地域範圍,這點和客家有類似的所在,總是,嘛有人認為是指福建(漢字寫福佬),抑是指洛陽地帶的河洛,目前台灣內部無一个定論。

Hō-ló的漢字寫法前佮今攏有人議論,會當分這幾種主要的寫法佮觀點:

  • 福佬 ("Hok-ló") - 強調和福建有關係
  • 河洛 ("Hô-lo̍k") - 強調Hō-ló人有久長的歷史
  • 鶴佬 ("Ho̍h-ló") - 強調漢字對現代讀音(這單純掠音來鬥字的,洪惟仁)
  • 貉獠 - 強調是外族譬相人的話義,無應該用

佇台灣,以上前三種漢字寫法攏真捷出現,河洛佮福佬比較的較普遍,河洛有近來緊捷用的趨勢,主流的觀點khim-hióng 共當做正面或者中立的話語。

台灣統派也好,獨派也好,攏無明顯的偏愛,文化臺獨對河洛較反感,感覺是一種無合時代的中原意識,所以嘛捌有人共改做"和樂",表示"和平快樂"。

因為漢字的寫法佮意義無確定,有人贊成掠音寫羅馬字就好。

客話的Hok-ló 修改

客語的關係詞是Hok-ló,漢字的寫法嘛有爭議,包括有學老、學佬攏掠音鬥字的,福佬的客話讀音是"Fuk-ló" (可比福建是"Fuk-kien"),毋過客話無這種講法,現代的Hok-ló無明顯有輕視的意味。


  • 這篇文章是對閩南語維基百科的:"Hō-ló"改來的,原本文章的作者請看伊的編輯歷史

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki