FANDOM


絃樂器(hiân-ga̍k-khì)是樂器內底的一支,指的是透過對刺激的方式,予絃顫動,進一步致使樂器出聲的樂器,欲予絃顫動,著有予絃本身產生張力的家私,這類的樂器嘛定定有予絃出聲了後,聲音通透過共鳴來譀大的設計佇咧。

若按照Hornbostel-Sachs系統的樂器分類學,這號原理的樂器號做絃鳴樂器

產生聲音的方式修改

基本上這類的樂器產生聲音的方式,就是透過對絃共"掰"(pué)、"挨"(e)抑是"擉"(tia̍k),這三種手路,根據這三種方式,咱通共進一步分做"掰絃樂器"、"挨絃樂器"佮"擉絃樂器"。

  • 挨絃樂器:挨絃出聲,手琴絃仔大管絃就是按呢發聲的,挨仔頂懸四常會鬥尾的毛等等這款較(敖力)khê-chhat的物,用來直接挨絃。

雖罔有懸頂的分類,毋過並無代表逐款樂器的奏法是固定的,比論手琴這類的挨絃樂器嘛是有掰絃的奏法佇咧咧。

遮的掠外,掰絃鋼琴 (harpsichord)佮鋼琴這兩種樂器,一般的無算做普通的絃樂器,怹閣另外做一類,號做琴子樂器


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki