FANDOM


台灣改用西曆進前咧用的曆法號做舊曆(kū-li̍k),舊曆毋是日頭曆嘛毋是月娘曆,是共二種透濫做伙的曆法,咱若講著舊曆的日子,定定攏講'"咱人'",比論講"咱人 正月初九是天公生"。

舊曆的曆法 修改

  • 一工是地球踅玲瑯踅一輾的時間。
  • 一個月是新月到後一屆新月的時間,量大約是29.53工,新月的彼工號做初一,有時一個月有29工,有時是30工。
  • 一年是地球踅日頭一輾的時間,平均是365.2425工,總是逐年會有真大的精差。
  • 一年內的月數無定著,咱共地球踅日頭的軌道分做24分,對日時上短的彼工開始算,號做冬節,地球見若閣踅過24分1的軌道的彼工就號做1个節氣,一個月內底應該有二个節氣,若干焦有一个,後壁彼個月就號做閏月,嘛干焦有一个節氣。
  • 冬節的彼個月號做11月,後個月若無閏月就是12月,閣來就是正月。
  • 寒人罕得閏月。
  • 新正是冬節了後第二个新月彼工。


  • 這篇文章是對閩南語維基百科的:Kū-le̍k"改來的,原本文章的作者請看伊的編輯歷史

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.