FANDOM


歡迎大駕光臨臺語百科
遮是用臺語寫世界智識百科,這馬有4,540篇文章,臺語百科是開放的網站,你嘛會當鬥寫你知的智識,
抑是佇本站罔掀罔看,若有啥物意見,入來內底講予阮知。

分類

免負責聲明 ‧ 參考工具:臺語辭典(臺日大辭典臺語譯本)臺文/華文線頂辭典 信望愛《臺語工具》

Huan-gîng tāi-kà kong-lîm Tâi-gí pah-kho
Tsia sī iōng tâi-gí siá sè-kài tì-sik ê pah-kho.Tsit-má ū 4,540 phinn bûn-tsiunn. Tâi-gí Pah-kho sī khai-hòng ê bāng-tsām. Lí mā ē-tàng tàu siá lí tsai ê tì-sek. Ia̍h-sī tī pún tsām bóng-hian-bóng-khuànn. Nā ū siánn-mi̍h ì-kiàn; ji̍p-lâi lāi-té kóng hō͘o guán tsai.

Hun-luī

Bián hū-tsik sing-bîng‧ Tsham-khó kang-khū:Tâi-bûn/Huâ-bûn suànn-tíng sû-tián
Sìn-bōng-ài《Tâi-gí kang-khū》

那看新聞;那學新臺語

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.