FANDOM


Pik-kho-tsuân-su sī tsi̍t khuán tsham-khó-su, bo̍k-tik sī beh tī íu-hān ê khong-kan biô-siá kok-tsióng líng-hi̍k ê tsai-bat. Kiông-tiāu tê-bo̍k tsiâu-tsn̂g, tshim-tōo pí-kàu-tik tō khah su. In-uī iá-sim tuā, it-puann ū bóo-tsióng thîng-tōo ê kuân-ui.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki