FANDOM


歡迎大駕光臨臺語百科
遮是用臺語寫世界智識百科,這馬有4,540篇文章,臺語百科是開放的網站,你嘛會當鬥寫你知的智識,
抑是佇本站罔掀罔看,若有啥物意見,入來內底講予阮知。
修改

分類 修改

免負責聲明 ‧ 參考工具:臺語辭典(臺日大辭典臺語譯本)臺文/華文線頂辭典 信望愛《臺語工具》

Huan-gîng tāi-kà kong-lîm Tâi-gí pah-kho
Tsia sī iōng tâi-gí siá sè-kài tì-sik ê pah-kho.Tsit-má ū 4,540 phinn bûn-tsiunn. Tâi-gí Pah-kho sī khai-hòng ê bāng-tsām. Lí mā ē-tàng tàu siá lí tsai ê tì-sek. Ia̍h-sī tī pún tsām bóng-hian-bóng-khuànn. Nā ū siánn-mi̍h ì-kiàn; ji̍p-lâi lāi-té kóng hō͘o guán tsai.
修改

Hun-luī 修改

Bián hū-tsik sing-bîng‧ Tsham-khó kang-khū:Tâi-bûn/Huâ-bûn suànn-tíng sû-tián
Sìn-bōng-ài《Tâi-gí kang-khū》

那看新聞;那學新臺語修改

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki